string(1) "7"

STY eiji_AD1_STUDIO THE BLUE BOY 03