string(1) "7"

STY eiji_CELEBRITY_GENERATIONS ジャケット 1